ลักษณะของต้นฉบับหรือบทความ

1. บทนิพนธ์ต้นฉบับ (original article)

                เป็นการนำเสนอผลงานการศึกษาวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุข นวัตกรรม วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เป็นต้น

2. รายงานผู้ป่วย (case report)

                เป็นรายงานผู้ป่วยที่มีความน่าสนใจ เช่น ความผิดปกติหรือโรคที่พบได้ยาก การดูแลผู้ป่วยที่มีความเฉพาะซับซ้อนหรือเจาะจงเป็นพิเศษ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ไม่เคยรายงานมาก่อน เป็นต้น

3. บทความฟื้นฟูวิชาการ (review article)

                เป็นบทความที่รวบรวมความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งจากวารสาร หรือหนังสือต่างๆ ทั้งใน และนอกประเทศ นำมาเรียบเรียง วิเคราะห์ วิจารณ์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องนั้นๆมากยิ่งขึ้น

4. บทความพิเศษ (special article)

                เป็นบทความที่แสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งทางด้านสาธารณสุขที่อยู่ในความสนใจเป็นพิเศษ หรือเป็นบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาธารณสุข เป็นต้น

5. ปกิณกะ (miscellany)

                เป็นบทความ  หรือนวัตกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์ สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านการสาธารณสุข ที่ไม่สามารถจัดเข้าในประเภทใดๆข้างต้นได้