ติดต่อ

สำนักงาน กองบรรณาธิการวารสารโรงพยาบาลพะเยา กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน

กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลพะเยา

269 หมู่ 11 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000

โทร: 054-409300 ต่อ 1102   

E-mail: journalphayao64@gmail.com